Руководство пользователя для Philips PTA417
Manuals-Book.ru
инструкции читать онлайн

Инструкция для Philips PTA417

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 0.9 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Register your product and get support at 

www.philips.com/welcome

PTA417

All registered and unregistered trademar

ks are the property of their respectiv

e owner

s.

Speci

fi

 cations are subject to change without notice

Philips and the Philips’ shield emb

lem are registered trademar

ks of Koninklijke Philips Electronics N.V

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V

.

2012 ©  TP 

Vision Netherlands B

.V.

 All r

ights reserved.

www.philips.com

nesubraižytum

ė

te. Nepurkškite valiklio tiesiai ant 

3D akini

ų

•  

 Nenaudokite valymo priemoni

ų

, kuriose yra alko-

holio, tirpiklio, aktyvi

ų

j

ų

 paviršiaus medžiag

ų

, vaško, 

benzeno, skiediklio, uodus atbaidan

č

ios medžiagos 

ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti 

akini

ų

 spalva arba gali atsirasti 

į

tr

ū

kim

ų

.

Atitiktis

Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/

EB (žema 

į

tampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus 

ir kitas svarbias nuostatas.

LV - Latviešu

Izmantojiet š

ī

s Easy 3D brilles, skatoties 3D saturu 

Philips 3D televizoros.

Optim

ā

la 3D satura skat

ī

šana  

Optim

ā

lai 3D satura skat

ī

šanai ieteicams:

     

•  

 

  s

ē

d

ē

t t

ā

d

ā

 att

ā

lum

ā

, kurš ir vismaz tr

ī

s reizes 

liel

ā

ks nek

ā

 TV  ekr

ā

na platums (P). Nes

ē

diet 

vair

ā

k nek

ā

 sešu metru att

ā

lum

ā

. Skatiet 

 

A

  z

ī

m

ē

jumu.

•  

   skatieties TV  ekr

ā

na centr

ā

 savu acu l

ī

men

ī

.

• skatieties televizoru 

ā

rpus tiešo saules iedarb

ī

bas 

zonas, jo tie var trauc

ē

t 3D satura skat

ī

šanos.

     

  Br

ī

din

ā

jums par vesel

ī

bu, skatoties 3D saturu

•  

    Ja jums vai j

ū

su 

ģ

imenes locek

ļ

iem ir bijušas 

epilepsijas l

ē

kmes vai paaugstin

ā

ta fotojut

ī

ba, 

konsult

ē

jieties ar 

ā

rstu, pirms pak

ļ

aut sevi 

zibošas gaismas, 

ā

tri main

ī

gu att

ē

lu vai 3D satura 

skat

ī

šan

ā

s ietekmei.

•  

 Lai izvair

ī

tos no t

ā

da diskomforta k

ā

 reibo

ņ

i, 

galvass

ā

pes vai dezorient

ā

cija, ieteicams 

neskat

ī

ties 3D saturu ilgstošu laika periodu. Ja 

izj

ū

tat jebk

ā

du diskomfortu, p

ā

rtrauciet skat

ī

ties 

3D saturu un atturieties no potenci

ā

li b

ī

stam

ā

darb

ī

b

ā

m (piem

ē

ram, automaš

ī

nas vad

ī

šanas), 

l

ī

dz simptomi ir p

ā

rg

ā

juši. Ja simptomi nep

ā

riet, 

neats

ā

ciet 3D satura skat

ī

šanos, pirms neesat 

konsult

ē

jies ar 

ā

rstu.

•  

   Vec

ā

kiem ir j

ā

pieskata b

ē

rni 3D satura skat

ī

šan

ā

laik

ā

 un j

ā

p

ā

rliecin

ā

s, ka b

ē

rniem nav iepriekš 

nor

ā

d

ī

to diskomforta simptomu. 3D saturu 

nav ieteicams skat

ī

ties b

ē

rniem, kas jaun

ā

ki par 

sešiem gadiem, jo to redzes sist

ē

ma v

ē

l nav piln

ī

gi 

att

ī

st

ī

jusies.

•  

 Izmantojiet 3D brilles tikai 3D TV skat

ī

šan

ā

s nol

ū

k

ā

.

•  

   

TRIECIENA RISKS

. Vienm

ē

r turiet produktu 

viet

ā

, kas nav sasniedzama b

ē

rniem vecum

ā

 l

ī

dz 

tr

ī

s gadiem! Produkts satur mazas deta

ļ

as, kas var 

tikt nor

ī

tas.

Bri

ļļ

u kopšana

      

•  

  Sarg

ā

jiet 3D brilles no tiešo saules staru, karstu-

ma, uguns un 

ū

dens iedarb

ī

bas. Š

ā

da iedarb

ī

ba 

var izrais

ī

t produkta darb

ī

bas trauc

ē

jumus vai 

uzliesmojumu.

•  

     Nemetiet un nelokiet 3D bri

ļļ

u l

ē

cas, un nepieli-

etojiet pret t

ā

m sp

ē

ku.

•  

   Lai nesaskr

ā

p

ē

tu l

ē

cas, to t

ī

r

ī

šanai izmantojiet 

t

ī

ru, m

ī

kstu dr

ā

ni

ņ

u (mikroš

ķ

iedras vai kokvilnas). 

Nekad nesmidziniet t

ī

r

ī

šanas l

ī

dzekli tieši uz 

3D brill

ē

m. 

•  

 Neizmantojiet 

ķī

miskos t

ī

r

ī

šanas l

ī

dzek

ļ

us, kas 

satur spirtu, š

ķī

din

ā

t

ā

ju, virsmakt

ī

vas vielas vai 

vasku, benzolu, atš

ķ

aid

ī

t

ā

ju, vielas pret mosk

ī

tiem 

vai lubrikantu. Š

ī

ķī

misk

ā

s vielas var main

ī

virsmas kr

ā

su vai rad

ī

t virsm

ā

 plaisas.  

Atbilst

ī

ba

Šis izstr

ā

d

ā

jums atbilst Direkt

ī

vu 2006/95/

EK (zemsprieguma iek

ā

rtas) un 2004/108/EK 

(elektromagn

ē

tisk

ā

 savietojam

ī

ba) galvenaj

ā

pras

ī

b

ā

m un citiem b

ū

tiskiem noteikumiem.

NL - Nederlands 

Gebruik deze Easy 3D-bril wanneer u 3D-inhoud wilt 

bekijken op de Philips 3D-TV’s.

  Optimale 3D-kijkervaring

Voor een optimale 3D-kijkervaring raden wij het 

volgende aan:

     

•  

 

    ga op een afstand van minstens drie maal de 

breedte (B) van het TV-scherm zitten; ga niet op 

een afstand van meer dan zes meter zitten. Zie 

illustratie  

A

 ; 

•  

   kijk op uw ooghoogte naar het midden van het 

TV-scherm; 

•  

 kijk geen TV tegen direct zonlicht in, aangezien 

dit de 3D-ervaring kan belemmeren.    

     

  Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 

3D-beelden

•  

    Als u of uw familie een geschiedenis van epi-

lepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, 

raadpleeg dan een medisch deskundige voor u 

zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, 

snelbewegende beelden of 3D-beelden.

•  

 Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of 

verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te 

lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als 

u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken 

naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaar-

lijke activiteiten (zoals het besturen van een 

auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de 

symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 

3D-beelden voordat u een medisch deskundige 

hebt geraadpleegd.

•  

   Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken 

naar 3D-beelden het best in de gaten houden 

om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak 

zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt 

afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 

3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visu-

ele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

•  

 Gebruik de 3D-bril alleen voor het kijken van 

3D-TV.

•  

   

VERSTIKKINGSGEVAAR

 - Houd het product 

te allen tijde buiten het bereik van kinderen 

die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat 

kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

Onderhoud van de bril

      

•  

  Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht, 

hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot product-

defecten of brand.

•  

 Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze 

niet en oefen geen druk op ze uit.

•  

   Gebruik een schone, zachte doek (microvezel 

of katoen

fl

 anel) om de lenzen schoon te vegen, 

zodat u ze niet krast. Spuit nooit een reinigings-

middel direct op de 3D-bril. 

•  

 Gebruik geen chemische schoonmaakmidde-

len die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was 

bevatten en gebruik geen benzeen, verdunner, 

muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van 

deze chemische stoffen kan verkleuringen of 

barsten veroorzaken.  

•  Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per 

guardare il televisore 3D.

•  

   

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

 - Tenere sem-

pre il prodotto lontano dalla portata dei bambini 

di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene 

piccole parti che possono essere ingerite.

Manutenzione degli occhiali

      

•  Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del 

sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o 

acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o 

incendio del prodotto.

   

•  Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare 

o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 

3D.    

•  Utilizzare un panno morbido e pulito (micro-

fi

 bra o 

fl

 anella di cotone) per pulire le lenti 

evitando di graf

fi

 arle. Non applicare detergenti 

spray direttamente sugli occhiali 3D.     

•  

 Non utilizzare detergenti chimici contenenti alcol, 

solventi, tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti, 

repellenti anti zanzare o lubri

fi

 canti. L’utilizzo di 

queste sostanze potrebbe causare perdite di colore 

o rotture.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali 

e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 

2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

KK - 

Қазақша

 

Philips 3D 

теледидарларынан

 3D 

мазмұнын

 

көргенде

осы

 Easy 3D 

көзілдірігін

 

пайдаланыңыз

.

Жақсы

 3D 

көру

  

 

    

Жақсы

 3D 

көруді

 

сезіну

 

үшін

 

ұсынатынымыз

:

• 

теледидар

 

экранының

 

енінен

 (

Е

кемінде

 

үш

 

есе

 

болатын

 

қашықтықта

 

отырыңыз

. 6 

метрлік

 

қашықтықтан

 

алыс

 

отырмаңыз

.  

A

  

кескінін

 

қараңыз

.

    

•  

   

теледидар

 

экранының

 

ортасын

 

көздің

 

деңгейінде

 

көріңіз

.

• 

теледидарды

 

тікелей

 

күн

 

сәулесінен

 

алыс

 

жерде

 

көріңіз

себебі

 

ол

 3D 

көруіне

 

кедергі

 

келтіру

 

мүмкін

.

3D 

денсаулыққа

 

зияндығын

 

ескерту

       

• 

Сіз

 

немесе

 

сіздің

 

отбасыңыз

 

қояншық

 

немесе

 

жарық

 

сезгіштіктен

 

ауырсаңыз

жарық

 

көздеріне

жылдам

 

кескін

 

ретіне

 

шықпастан

 

бұрын

 

немесе

 3D 

көрместен

 

бұрын

 

медицина

 

қызметкерімен

 

кеңесіңіз

.

     

•  

   

Бастың

 

айналуы

бастың

 

ауыруы

 

немесе

 

бағдардың

 

бұзылуы

 

сияқты

 

ыңғайсыздықты

 

болдырмау

 

үшін

 

ұзақ

 

уақыт

 3D 

көрмеуіңізді

 

ұсынамыз

Кез

 

келген

 

ыңғайсыздықты

 

сезінсеңіз

, 3D 

көруді

 

тоқтатыңыз

 

және

 

симптомдар

 

кетпейінше

кез

 

келген

 

ықтималды

 

қаупі

 

бар

 

әрекетпен

 (

мысалы

көлік

 

жүргізумен

бірден

 

айналыспаңыз

Симптомдар

 

бар

 

болса

бірінше

 

медицина

 

қызметкерімен

 

кеңеспейінше

, 3D 

көруді

 

жалғастырмаңыз

.

•  

   3D 

көру

 

кезінде

 

ата

-

аналар

 

өздерінің

 

балаларын

 

қадағалауы

 

қажет

 

және

 

жоғарыда

 

айтылған

 

ыңғайсыздықтарды

 

сезінбейтіндеріне

 

көз

 

жеткізуі

 

қажет

Көру

 

қабілеті

 

әлі

 

толық

 

жетілмегендіктен

алты

 

жасқа

 

толмаған

 

балаларға

 3D 

көру

 

ұсынылмайды

.

•  

   3D 

көзілдірігін

 3D 

теледидарын

 

көруден

 

басқа

 

ешқандай

 

мақсатпен

 

пайдаланбаңыз

.

• 

ЖҰТУ

 

ҚАУПІ

 

БАР

 - 

Барлық

 

кезде

 

өнімді

 

үш

 

жасқа

 

толмаған

 

балалардан

 

алыс

 

ұтсаңыз

Өнім

 

жұтуға

 

болатын

 

кішкентай

 

бөлшектерді

 

қамтиды

.

Көзілдірікке

 

арналатын

 

күтім

      

•  

  3D 

көзілдірігін

 

тікелей

 

күн

 

сәулесіне

ыстыққа

отқа

 

немесе

 

суға

 

шығармаңыз

Ол

 

өнімнің

 

жұмыс

 

істемеуіне

 

немесе

 

өрттің

 

шығуына

 

әкелуі

 

мүмкін

.

•  

   3D 

көзілдірігінің

 

линзасын

 

түсіріп

 

алмаңыз

майыстырмаңыз

 

немесе

 

күш

 

түсірмеңіз

.

•  

   

Линзада

 

жарық

 

түсуін

 

болдырмас

 

үшін

 

таза

 

жұмсақ

 

матаны

 (

микроталшықты

 

немесе

 

мақталы

 

фланель

пайдаланыңыз

Тазалауға

 

арналған

 

құралды

 

тікелей

 3D 

көзілдірігіне

 

шашпаңыз

• 

Құрамында

 

спирт

еріткіш

беттік

 

активті

 

заттар

 

немесе

 

балауыз

бензол

сұйылтқыш

маса

 

дәрісі

 

немесе

 

майлайтын

 

майлар

 

бар

 

жуатын

 

химиялық

 

заттарды

 

пайдаланбаңыз

Осы

 

химиялық

 

заттарды

 

пайдалану

 

түссізденуге

 

немесе

 

жарық

 

түсуіне

 

әкеледі

.  

Сәйкестік

Бұл

 

өнім

 2006/95/EC (

төмен

 

кернеу

), 2004/108/

EC (EMC) 

директиваларының

 

тиісті

 

талаптары

 

мен

 

басқа

 

да

 

сәйкес

 

ережелеріне

 

сәйкес

 

келеді

.

LT - Lietuvi

ų

 k. 

Naudodami šiuos „Easy 3D“ akinius galite

ži

ū

r

ė

ti 3D turin

į

 per „Philips 3D TV“.

  Optimalus 3D vaizdo ži

ū

r

ė

jimas

Kad gal

ė

tum

ė

te m

ė

gautis 3D vaizdu, rekomen-

duojame:

     

•  

 

  S

ė

d

ė

ti atstumu, tris kartus didesniu už televizo-

riaus ekrano plot

į

 (W). Nes

ė

d

ė

kite toliau nei už 

šeši

ų

 metr

ų

. Žr. 

 A

  pav.

•  Užtikrinti, kad televizoriaus ekrano vidurys b

ū

t

ų

 

j

ū

s

ų

 aki

ų

 lygyje.

•  

   Ži

ū

r

ė

ti televizori

ų

 taip, kad 

į

 ekran

ą

 nešviest

ų

 

tiesioginiai saul

ė

s spinduliai, nes tai gali trukdyti 

ži

ū

r

ė

ti 3D vaizd

ą

.

     

  Persp

ė

jimas d

ė

l 3D vaizdo pavojaus sveikatai

•  

    Jei j

ū

s arba j

ū

s

ų

 šeimos nariai serga ar sirgo 

epilepsija arba yra jautr

ū

s šviesai (d

ė

l ko gali 

prasid

ė

ti priepuolis), prieš ži

ū

r

ė

dami 

į

 mirgan

č

i

ą

 

švies

ą

, greitai besikei

č

ian

č

ius vaizdus ar 3D 

vaizd

ą

, pasitarkite su medicinos specialistu.

•  

   Kad išvengtum

ė

te toki

ų

 negalavim

ų

 kaip galvos 

svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutriki-

mas, rekomenduojame ilgai neži

ū

r

ė

ti 3D vaizdo. 

Jei jau

č

iate diskomfort

ą

, nebeži

ū

r

ė

kite 3D vaizdo 

ir kur

į

 laik

ą

 neužsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti 

pavoj

ų

 (pvz., vairuoti automobil

į

), kol neišnyks visi 

simptomai. Jei simptomai t

ę

siasi, nebeži

ū

r

ė

kite 3D 

vaizdo pirma nepasitar

ę

 su medicinos specialistu.

•  

   T

ė

vai turi priži

ū

r

ė

ti vaikus, kai jie ži

ū

ri 3D vaizd

ą

ir 

į

sitikinti, kad jie nepatiria joki

ų

 anks

č

iau min

ė

t

ų

 

negalavim

ų

. Jaunesniems nei šeši

ų

 met

ų

 vaikams 

nerekomenduojama ži

ū

r

ė

ti 3D vaizdo, nes j

ų

 rega 

n

ė

ra visiškai išsivys

č

iusi.

•  3D akinius naudokite tik 3D televizoriui ži

ū

r

ė

ti.

•  

 

  PAVOJUS UŽSPRINGTI

. Laikykite š

į

 gamin

į

 

tokioje vietoje, kur jo nepasiekt

ų

 vaikai iki trej

ų

 

met

ų

! Gaminys pagamintas iš maž

ų

 dali

ų

, kurias 

galima praryti.

Akini

ų

 prieži

ū

ra

      

•  Saugokite 3D akinius nuo tiesiogini

ų

 saul

ė

spinduli

ų

, karš

č

io, ugnies ar vandens. Kitu atveju 

akiniai gali nebeveikti arba užsidegti.

   

•  

   Nenumeskite 3D akini

ų

 ant žem

ė

s, nelankstykite 

j

ų

 ir nespauskite l

ę

ši

ų

.

•  

   L

ę

šius valykite švaria sausa šluoste (pa-

gaminta iš mikropluošto ar medviln

ė

s), kad j

ų

 

aktivnoš

ć

u koja može biti opasna (primjerice, 

vožnja automobila) sve dok simptomi ne 

nestanu. Ako simptomi i dalje ostaju, nemojte 

ponovo gledati 3D bez prethodnog savjetovanja 

s lije

č

nikom.

•  

   Roditelji trebaju nadzirati djecu tijekom 3D 

gledanja i osigurati da djeca ne osje

ć

aju neu-

godne posljedice koje su prethodno navedene. 

Gledanje 3D prikaza nije preporu

č

eno za djecu 

ispod dobi od 6 godina jer njihov vidni sustav još 

nije u potpunosti razvijen.

•  

   Nemojte upotrebljavati 3D nao

č

ale ni za što 

drugo osim za gledanje 3D TV-a.

• 

OPASNOST OD GUŠENJA

 - Proizvod uvijek 

držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri 

godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji se 

mogu progutati.

Održavanje nao

č

ala

      

•  

  Nemojte izlagati 3D nao

č

ale izravnom 

sun

č

evom svjetlu, vru

ć

ini, vatri ili vodi. To može 

rezultirati ošte

ć

enjem proizvoda ili požarom.

•  

   Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati le

ć

ama 

3D nao

č

ala.

• Upotrijebite 

č

istu, meku tkaninu (od mikrovlakana 

ili 

fl

 anela) za 

č

ć

enje le

ć

a kako ih ne biste izgrebli. 

Nemojte nikada raspršivati sredstvo za 

č

ć

enje 

izravno na 3D nao

č

ale.     

•  Nemojte upotrebljavati sredstva za 

č

ć

enje koja 

sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen, 

razrje

đ

iva

č

, repelent za komarce ili lubrikant. 

Upotreba tih kemikalija može oštetiti boju ili 

napraviti pukotine.  

Uskla

đ

enost

Ovaj je proizvod uskla

đ

en s osnovnim uvjetima 

i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za 

niski napon) i 2004/108/EZ (za elektromagnetsku 

kompatibilnost).

HU - Magyar 

Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D TV-készül-

ékeken megjelenített 3Dtartalmak  megtekintésére 

alkalmas.

Optimális 3D-élmény  

Az optimális 3D-élmény elérése érdekében a 

következ

ő

ket javasoljuk:

     

• Legalább a 

TV-képerny

ő

 szélességének (W) 

háromszorosát kitev

ő

 távolságra foglaljon helyet a 

készülék el

ő

tt. Ne üljön hat méternél távolabb. Lásd 

az 

 A 

 ábrát.

    

• A 

TV-képerny

ő

 közepe legyen szemmagasság-

ban.

•  

   Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen a TV-

képerny

ő

re, mert az ronthatja a 3D-hatást.

3D egészségügyi 

fi

 gyelmeztetés

       

•  Ha családjában el

ő

fordult epilepszia vagy fényhatás 

által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, miel

ő

tt 

villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkez

ő

 

képsorozatot vagy 3D-m

ű

sort tekintene meg.

     

•  A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy 

tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 

3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. 

Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen 

tovább 3D-t és a tünetek megsz

ű

néséig azonnal 

függesszen fel minden lehetségesen veszélyes 

tevékenységet (például autóvezetés). Ha a 

tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-m

ű

sor 

nézésének folytatása el

ő

tt kérje ki orvos 

tanácsát.    

• A szül

ő

k ellen

ő

rizzék, hogy gyermekeik nem 

tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen 

tüneteket 3D-nézés közben. 3D-m

ű

sor nézése 6 

éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel 

még nem fejl

ő

dött ki a látórendszerük.    

•  Csak 3D TV nézéséhez használja a 3D-

szemüveget.

•  

   

FULLADÁS VESZÉLYE

 - Mindig tartsa a 

készüléket 3 évnél 

fi

 atalabb gyermekekt

ő

l távol! 

A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, 

amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Óvja a szemüveget.

      

•  Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen 

napfénynek, h

ő

nek, t

ű

znek vagy víznek. Ezek a 

termék meghibásodásához vezethetnek vagy 

tüzet okozhatnak.

   

•  A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne hajlítsa 

meg azokat, illetve ne gyakoroljon rájuk nyomást.    

•  Használjon tiszta, puha ruhát (mikroszá-

las törl

ő

kend

ő

t vagy pamutot) a lencsék 

karcolódásmentes tiszításához. Soha ne 

permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a 

3D-szemüvegre.     

•  Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív 

anyagot, viaszt, benzolt, hígítót, szúnyogriasztót 

vagy ken

ő

anyagot tartalmazó tisztítószereket. Az 

ilyen tisztítószerek használata elszínez

ő

dést vagy 

repedések kialakulását okozhatja.  

Megfelel

ő

ség

A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és 

a 2004/108/EK (EMC) irányelv el

ő

írásaiban foglalt 

minden lényeges követelménynek és más vonatkozó 

rendelkezésnek.

IT - Italiano

Utilizzare questi occhiali Easy 3D quando si guarda 

contenuto 3D su Philips 3D TV.

Visione 3D ottimale  

Per una visione 3D ottimale, si consiglia di:

     

•  sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della 

larghezza (L) dello schermo del televisore. La dis-

tanza non deve superare i 6 metri. Fare riferimento 

all’illustrazione  

A

 .

    

•  

   posizionarsi in modo tale che il centro dello 

schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli 

occhi.

•  quando si guarda il televisore, evitare 

l’esposizione alla luce diretta del sole in quanto 

la visione in 3D potrebbe risultare alterata.

Precauzioni per la salute associate alla tecno-

logia 3D

       

•  Se in famiglia ci sono casi di epilessia o di attac-

chi legati alla sensibilità alla luce, consultare un 

medico professionista prima dell’esposizione a 

sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di 

immagini o alla visione in 3D.

     

•  

   Per evitare effetti negativi quali stordimento, 

mal di testa o disorientamento, si consiglia di 

non procedere alla visione di contenuti 3D per 

periodi di tempo prolungati. In caso di problemi, 

interrompere la visione ed evitare di intraprendere 

subito attività potenzialmente pericolose (non 

mettersi ad esempio alla guida) 

fi

 no a che i sintomi 

non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non 

continuare la visione in 3D senza consultare prima 

un medico.

•  

   I genitori devono tenere sotto controllo 

i propri 

bambini durante la visione in 3D e veri

fi

 care che 

non mostrino i sintomi citati sopra. La visione in 

3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 

6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora 

totalmente sviluppato.

•  Varmista, että television kuvaruudun keskikohta 

on silmiesi korkeudella.

•  

   Älä katsele televisiota suorassa auringonvalossa, 

sillä tämä voi häiritä 3D-elämystä.

     

  3D-terveysvaroitus

•  Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epilep-

tisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, puhu 

lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville 

valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-

kuvalle.

     

•  

   Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten hui-

mausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 

3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huono-

vointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita 

heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten 

ajaminen autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos 

oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin 

jatkat 3D-kuvan katselua.

•  

   Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun 

aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä 

mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suosi-

tella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä 

ei ole vielä täysin kehittynyt.

•  Älä käytä 3D-laseja muuhun tarkoitukseen kuin 

3D-kuvan katseluun televisiosta.

•  

 

  TUKEHTUMISVAARA

: Säilytä tätä tuotetta aina 

poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuot-

teessa on pieniä osia, jotka voidaan niellä.

Käsittele laseja varovasti.

      

•  Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, läm-

mölle, tulelle tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen 

toimintahäiriöihin tai tulipaloon.

   

•  

   Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina 

niiden linssejä voimakkaasti.

•  

   Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä liinalla 

(mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät 

naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta 

suoraan 3D-laseihin. 

•  Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa, 

bentseeniä, ohennetta, hyttyskarkotetta tai 

liukastusainetta sisältäviä puhdistuskemikaaleja. 

Tällaisten kemikaalien käyttö voi aiheuttaa 

värjääntymistä tai halkeilua.  

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 

2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä 

koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

FR - Français

Utilisez ces lunettes Easy 3D lorsque vous vision-

nez du contenu 3D sur les téléviseurs Philips 3D.

  Visionnage en 3D optimal

 

    Pour une expérience de visionnage en 3D optimale, 

appliquez les conseils suivants:

•  

 

  Asseyez-vous à une distance au moins trois fois 

supérieure à la largeur (l) de l’écran du télévi-

seur. Ne vous installez pas à plus de six mètres 

du téléviseur. Voir l’illustration  

A

 .

•  

   Le milieu de l’écran du téléviseur doit se situer 

au niveau de vos yeux.

•  Regardez la télévision à l’abri de la lumière 

directe du soleil. Celle-ci peut provoquer des 

interférences avec l’expérience de visionnage 

en 3D.

     

  Avertissement sanitaire relatif au 3D

•  Si vous ou l’un des membres de votre famille 

avez des antécédents d’épilepsie ou de crise 

photosensible, demandez l’avis de votre médecin 

avant de vous exposer aux sources de lumière 

clignotante, aux séquences d’images rapides ou au 

visionnage 3D.

     

•  

   A

fi

 n d’éviter les sensations pénibles telles que 

vertiges, maux de tête ou perte de repères, 

nous vous recommandons de ne pas visionner 

de contenus en 3D pendant une période 

prolongée. Si vous ressentez la moindre 

gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous 

lancez pas dans une activité potentiellement 

dangereuse (par exemple conduire une voiture) 

jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Si 

les symptômes persistent, consultez un médecin 

avant de visionner à nouveau des contenus 

en 3D.

•  

   Les parents doivent surveiller leurs enfants 

pendant le visionnage en 3D et s’assurer qu’ils 

ne présentent aucun des symptômes mention-

nés ci-dessus. La 3D n’est pas recommandée 

pour les enfants de moins de 6 ans, leur système 

visuel n’étant pas complètement développé.

•  N’utilisez pas les lunettes 3D à d’autres 

fi

 ns que 

le visionnage de la télévision en 3D.

•  

   

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT

 - Gardez en toutes 

circonstances le produit hors de portée des 

enfants de moins de trois ans. Le produit contient 

des petites pièces susceptibles d’être ingérées.

Entretien des lunettes

      

•  N’exposez pas les lunettes 3D à la lumière 

directe du soleil, à la chaleur, au feu ni à l’eau. Cela 

risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou 

un incendie.

   

•  Évitez de laisser tomber, de plier et d’appliquer 

une pression sur les lentilles des lunettes 3D.    

•  Utilisez un chiffon doux et propre (en micro

fi

 bre 

ou en 

fl

 anelle) pour nettoyer les lentilles sans les 

rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directe-

ment sur les lunettes 3D.     

•  

 N’utilisez pas de produits nettoyants à base 

d’alcool, de solvant, de tensioactif, de cire, de 

benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques 

ou de lubri

fi

 ant. L’utilisation de tels produits 

chimiq ues peut provoquer une décoloration ou 

des 

fi

 ssures.

   

Conformité

Ce produit est conforme aux exigences essentielles 

et autres dispositions pertinentes des direc-

tives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/

CE (CEM).

HR - Hrvatski 

Upotrijebite ove Easy 3D nao

č

ale kada

gledate 3D sadržaj na televizorima Philips

3D.

Optimalno 3D gledanje  

Za optimalan 3D doživljaj preporu

č

ujemo sljede

ć

e:

     

•  sjednite na udaljenosti najmanje tri puta ve

ć

oj 

od širine (W) TV zaslona. Nemojte sjediti na 

udaljenosti ve

ć

oj od šest metara. Pogledajte 

sliku

  A 

.

    

•  

   centar TV zaslona neka bude u razini vaših o

č

iju.

•  nemojte gledati TV na izravnom sun

č

evu svjetlu 

jer to može ometati 3D doživljaj.

zdravstveno upozorenje za 3D

       

•  Ako vi ili vaša obitelj patite od epilepsije ili 

fotosenzitivnih napada, savjetujte se s lije

č

nikom 

prije izlaganja bljeskaju

ć

im svjetlosnim izvorima, 

brzom izmjenjivanju slika ili 3D gledanju.

     

•  

   Da biste izbjegli neugodne posljedice kao što 

su ošamu

ć

enost, glavobolja ili dezorijentiranost, 

preporu

č

ujemo da ne gledate 3D predugo. 

Ako osjetite nelagodu, prestanite gledati 3D i 

nemojte se odmah nakon toga baviti nekom 

Συμμόρφωση

Το

 

συγκεκριμένο

 

προϊόν

 

συμμορφώνεται

 

με

 

τις

 

βασικές

 

απαιτήσεις

 

και

 

άλλες

 

σχετικές

 

διατάξεις

 

των

 

οδηγιών

 2006/95/

ΕΚ

 (

Χαμηλή

 

τάση

), 

2004/108/

ΕΚ

 (EMC).

ES -Español (europeo)

Use estas sencillas gafas Easy 3D para ver

contenido 3D en los televisores Philips 3D.

Visualización 3D óptima  

Para disfrutar al máximo de la experiencia 3D, le 

recomendamos:

     

•  Sentarse a una distancia que sea, como mínimo, 

el triple del ancho de la pantalla de televisor. No 

sentarse a más de seis metros del aparato. Vea 

la ilustración  

A

 .

    

•  Sentarse de forma que el centro del televisor 

quede a la altura de los ojos.

•  

   No utilizar las gafas para ver el televisor bajo la 

luz directa del sol ya que podría interferir con la 

experiencia 3D.

     

  Advertencia de salud sobre imágenes en 3D

•  

    Si usted o su familia tiene un historial de 

epilepsia o fotosensibilidad, consulte a un 

profesional médico antes de exponerse a luces 

intermitentes, sucesiones rápidas de imágenes o 

imágenes en 3D.

•  Para evitar molestias como mareos, dolor de 

cabeza o desorientación, recomendamos que 

no vea imágenes en 3D durante períodos pro-

longados. Si experimenta alguna molestia, deje 

de ver las imágenes en 3D y no haga ninguna 

actividad potencialmente peligrosa (como por 

ejemplo conducir un coche) hasta que los 

síntomas hayan desaparecido. Si los síntomas 

persisten, no vuelva a ver imágenes en 3D sin 

consultar a un profesional médico primero.    

•  

   Los padres deben vigilar a sus hijos durante la 

visualización de 3D y asegurarse de que ellos no 

sufran ninguna molestia como las mencionadas 

anteriormente. Ver imágenes en 3D no está 

recomendado para niños menores de 6 años, 

ya que su sistema visual no se ha desarrollado 

completamente.

•  

   No utilice las gafas 3D para otros 

fi

 nes que no 

sean ver contenido 3D en el televisor.

• 

RIESGO DE ASFIXIA

: Mantenga siempre el 

producto fuera del alcance de los menores de tres 

años. El producto contiene piezas pequeñas que 

los niños podrían tragarse.

Cuidado de las gafas

      

•  

  No exponga las gafas 3D a la luz solar directa, el 

calor, el fuego o el agua. Se podría producir un 

mal funcionamiento del producto o un incendio.

•  

   No doble ni aplique fuerza a las lentes de las 

gafas 3 D, ni las deje caer.

•  

   Use un paño suave y limpio (franela de micro

fi

 bra 

o algodón) para limpiar las lentes con el 

fi

 n de no 

rayarlas. Nunca pulverice el limpiador directamente 

sobre las gafas 3D. 

•  

 No utilice productos químicos de limpieza que in-

cluyan alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno, 

diluyente, repelente para insectos o lubricante. El 

uso de estos productos químicos puede causar 

decoloración o arañazos.

Conformidad

Este producto cumple los requisitos fundamentales 

y otras disposiciones aplicables de las Directivas 

2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

ET - Eesti

Kasutage neid Easy 3D-prille 3D-sisu vaatamiseks 

Philips 3D TV-del.

  

Optimaalne 3D vaatamine

 

    3D optimaalse vaatamiskogemuse saavutamiseks 

soovitame järgmist.

•  

 

  Istuge kaugusel, mis on vähemalt kolmekordne 

teleriekraani laius (W). Ärge istuge kaugemal kui 

kuus meetrit. Vt joonist  

A

 .

•  Vaadake teleriekraani keskosa oma silmade 

kõrgusel.

•  

   Vaadake telerit eemal otsesest päikesevalgusest, 

sest see võib 3D kogemust häirida.

3D-alane terviseohu hoiatus

       

•  

    Kui teil või teie pereliikmetel on olnud langetõbi 

või fotosensitiivsuse hood, pöörduge medit-

siinispetsialisti poole enne, kui puutute kokku 

vilkuvate valgusallikate, kiirete pildijadade või 3D 

vaatamisega.

•  

   Soovitame vaevuste (nt peapööritus, peavalu, 

meeltesegadus) vältimiseks 3D vaatamist lühiajal-

iselt. Vaevuste tundmisel lõpetage 3D vaatamine 

ja ärge asuge kohe tegelema ohupotentsiaaliga 

tegevustega (nt auto juhtimine); oodake sümpto-

mite lakkamist. Sümptomite püsimisel ärge jätkake 

3D vaatamist enne meditsiinispetsialisti poole 

pöördumist.

•  

   Lapsevanemad peaksid lapsi 3D vaatamisel jälgima 

ja tagama, et nad ei tunneks eespool nimetatud 

vaevusi. 3D ei ole soovitatav noorematele kui 

kuueaastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem 

on veel täielikult välja arenemata.

•  Ärge kasutage 3D-prille muuks kui 3D-teleri 

vaatamiseks.

•  

   

LÄMBUMISE OHT

: hoidke toode alati noore-

mate kui kolmeaastaste laste käeulatusest eemal! 

Toode sisaldab väikesi detaile, mida on võimalik 

alla neelata.

Hoolitsus prillide eest

      

•  

  Ärge laske 3D-prillidel kokku puutuda otsese 

päikesevalguse, kuumuse, tule või veega. See 

võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.

•  Ärge pillake 3D-prillide klaase maha ega pai-

nutage ja väänake neid.    

•  

   Kasutage puhastamisel klaaside kriimustamise 

vältimiseks pehmet lappi (mikro

fi

 iber või 

fl

 anell). 

Ärge pihustage puhastit otse 3D-prillidele. 

•  

 Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad 

alkoholi, lahustit, pindaktiivset ainet või vaha, 

benseeni, vedeldit, putukatõrjevahendit või 

määrdeainet. Nende kemikaalide kasutamine 

võib põhjustada värvusemuutust või mõrasid.

Vastavus

Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ 

(madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline 

ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste 

sätetega.

FI - Suomi 

Käytä näitä Easy 3D -laseja, kun katselet 3D-sisältöä 

Philips 3D-televisioista.

  Optimaalinen 3D-katselu

 

    Optimaalisen 3D-katseluelämyksen varmistamiseksi 

suosittelemme, että toimit seuraavasti:

•  

 

  Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden 

etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin 

päässä. Katso kuvaa  

A

 .

DE - Deutsch

Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, wenn Sie 3D-

Inhalt mit den Philips 3D-Fernsehgeräten ansehen.

Optimale 3D-Sicht  

Für ein optimales 3D-Seherlebnis empfehlen wir 

Folgendes:

     

•  Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens 

der dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms 

ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal 

sechs Metern. Siehe Abbildung 

 A 

.

    

•  Der Fernsehbildschirm sollte sich in Augenhöhe 

be

fi

 nden.

•  

   Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da 

diese das 3D-Erlebnis beeinträchtigen kann.

Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wied-

ergabe von 3D-Inhalten

       

•  

    Falls Sie oder ein Familienmitglied unter 

Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden, 

sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie 

sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen 

oder 3D-Bildern aussetzen.

•  

   Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum 

Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder 

Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe 

von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg 

aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen 

Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern, und nehmen 

Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B. 

Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwun-

den sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie 

die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen, 

sondern zunächst einen Arzt konsultieren.

•  

   Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe 

von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen, 

dass keine der oben aufgeführten Beschwerden 

auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für 

Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visual-

isierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.

•  Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-Inhalte 

auf dem Fernseher zu sehen.

•  

   

GEFAHR DES VERSCHLUCKENS

 - Bewahren 

Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite 

von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt 

enthält Kleinteile, die verschluckt werden 

könnten.

P

fl

 ege der Brille

      

•  Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Son-

nenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies 

könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder 

einem Brand führen.

   

•  

   Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, ver-

biegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige 

Krafteinwirkungen.

•  

   Verwenden Sie ein sauberes Tuch (Mikrofaser oder 

Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer 

zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel 

direkt auf die 3D-Brille. 

•  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, 

Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdün-

ner, Mückenschutz oder Schmiermittel enthalten. 

Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu 

Verfärbungen oder Rissen führen.  

Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden An-

forderungen und sonstigen relevanten Bestimmun-

gen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) 

und 2004/108/EC (EMV).

EL - 

Ελληνικά

Χρησιμοποιήστε

 

αυτά

 

τα

 

γυαλιά

τρισδιάστατης

 

προβολής

 

τύπου

 Easy 

όταν

 

παρακολουθείτε

 

τρισδιάστατο

 

περιεχόμενο

 

στις

 

Philips 3D TV.

  

Βέλτιστη

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

 

    

Για

 

βέλτιστη

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

σας

 

προτείνουμε

 

τα

 

εξής

:

•  

 

  

καθίστε

 

σε

 

απόσταση

 

τουλάχιστον

 

τριπλάσια

 

από

 

το

 

πλάτος

 (

Π

της

 

οθόνης

 

της

 

τηλεόρασης

Μην

 

κάθεστε

 

σε

 

απόσταση

 

μεγαλύτερη

 

από

 

έξι

 

μέτρα

Δείτε

 

την

 

εικόνα

  

A

 .

•  

   

κοιτάζετε

 

το

 

κέντρο

 

της

 

οθόνης

 

της

 

τηλεόρασης

 

στο

 

ύψος

 

των

 

ματιών

 

σας

.

• 

παρακολουθήστε

 

την

 

τηλεόραση

 

μακριά

 

από

 

άμεσο

 

ηλιακό

 

φως

καθώς

 

μπορεί

 

να

 

επηρεάσει

 

την

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

     

  

Προειδοποίηση

 

για

 

την

 

υγεία

 

στο

 

πλαίσιο

 

της

 

παρακολούθησης

 

σε

 3D

• 

Εάν

 

στην

 

οικογένειά

 

σας

 

υπάρχει

 

ιστορικό

 

επιληψίας

 

ή

 

κρίσεων

 

φωτοευαισθησίας

ζητήστε

 

τη

 

συμβουλή

 

γιατρού

 

πριν

 

εκτεθείτε

 

σε

 

πηγές

 

παλλόμενου

 

φωτός

ταχείες

 

εναλλαγές

 

εικόνων

 

ή

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

.

     

•  

   

Για

 

να

 

αποφύγετε

 

οποιαδήποτε

 

ενόχληση

όπως

 

ζαλάδα

πονοκέφαλο

 

ή

 

απώλεια

 

προσανατολισμού

συνιστούμε

 

να

 

μην

 

παρακολουθείτε

 

σε

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

 

για

 

μεγάλα

 

χρονικά

 

διαστήματα

Εάν

 

νιώσετε

 

οποιαδήποτε

 

ενόχληση

διακόψτε

 

αμέσως

 

την

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

 

και

 

αποφύγετε

 

να

 

εμπλακείτε

 

αμέσως

 

σε

 

οποιαδήποτε

 

δυνητικά

 

επικίνδυνη

 

δραστηριότητα

 (

για

 

παράδειγμα

οδήγηση

), 

μέχρι

 

να

 

εξαφανιστούν

 

εντελώς

 

τα

 

συμπτώματα

Εάν

 

τα

 

συμπτώματα

 

επιμείνουν

μην

 

επιχειρήσετε

 

να

 

παρακολουθήσετε

 

ξανά

 

μια

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

 

χωρίς

 

πρώτα

 

να

 

συμβουλευθείτε

 

ένα

 

γιατρό

.

•  

   

Οι

 

γονείς

 

θα

 

πρέπει

 

να

 

επιβλέπουν

 

τα

 

παιδιά

 

τους

όταν

 

αυτά

 

παρακολουθούν

 

μια

 

τρισδιάστατη

 

προβολή

και

 

να

 

διασφαλίζουν

 

ότι

 

δεν

 

παρουσιάζεται

 

καμία

 

τέτοια

 

ενόχληση

Η

 

παρακολούθηση

 

τρισδιάστατων

 

προβολών

 

αντενδείκνυται

 

για

 

παιδιά

 

κάτω

 

των

 

έξι

 

ετών

καθώς

 

το

 

οπτικό

 

τους

 

σύστημα

 

δεν

 

είναι

 

ακόμη

 

πλήρως

 

ανεπτυγμένο

.

•  

   

Μην

 

χρησιμοποιείτε

 

τα

 

γυαλιά

 

τρισδιάστατης

 

προβολής

 

για

 

οποιονδήποτε

 

άλλο

 

σκοπό

 

εκτός

 

από

 

το

 

να

 

παρακολουθήσετε

 

τρισδιάστατες

 

προβολές

 

στην

 

τηλεόραση

.

• 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 

ΠΝΙΓΜΟΥ

 - 

Διατηρείτε

 

πάντα

 

το

 

προϊόν

 

μακριά

 

από

 

παιδιά

 

κάτω

 

των

 

τριών

 

ετών

Το

 

προϊόν

 

περιέχει

 

μικρά

 

κομμάτια

 

τα

 

οποία

 

μπορούν

 

να

 

καταποθούν

.

Προσέχετε

 

τα

 

γυαλιά

      

•  

  

Μην

 

εκθέτετε

 

τα

 

γυαλιά

 

τρισδιάστατης

 

προβολής

 

σε

 

άμεσο

 

ηλιακό

 

φως

θερμότητα

φωτιά

 

ή

 

νερό

Αυτό

 

μπορεί

 

να

 

προκαλέσει

 

δυσλειτουργία

 

του

 

προϊόντος

 

ή

 

πυρκαγιά

.

• 

Μην

 

ρίχνετε

λυγίζετε

 

ή

 

ασκείτε

 

δύναμη

 

στους

 

φακούς

 

των

 

γυαλιών

 

τρισδιάστατης

 

προβολής

.    

•  

   

Χρησιμοποιήστε

 

ένα

 

καθαρό

μαλακό

 

πανί

 

(

από

 

μικροΐνες

 

ή

 

βαμβακερή

 

φανέλα

για

 

να

 

καθαρίσετε

 

τους

 

φακούς

 

χωρίς

 

να

 

τους

 

γρατζουνίσετε

Μην

 

ψεκάζετε

 

ποτέ

 

καθαριστικά

 

απευθείας

 

στα

 

γυαλιά

 

τρισδιάστατης

 

προβολής

• 

Μην

 

χρησιμοποιείτε

 

χημικά

 

καθαριστικά

 

που

 

περιέχουν

 

οινόπνευμα

διαλυτικά

επιφανειοδραστικές

 

ουσίες

 

ή

 

κερί

βενζίνη

αραιωτικά

 

μέσα

αντικουνουπικά

 

ή

 

λιπαντικά

Η

 

χρήση

 

αυτών

 

των

 

χημικών

 

ουσιών

 

μπορεί

 

να

 

προκαλέσει

 

αποχρωματισμό

 

ή

 

ρωγμές

.  

• 

Използвайте

 

чиста

мека

 

кърпа

 (

кърпа

 

от

 

микрофибър

 

или

 

памук

за

 

почистване

 

на

 

стъклата

за

 

да

 

ги

 

предпазите

 

от

 

издраскване

Никога

 

не

 

пръскайте

 

почистващ

 

препарат

 

директно

 

към

 

очилата

 

за

 3D.     

•  

 

дръжте

 

продукта

 

недостъпен

 

за

 

деца

 

на

 

възраст

 

под

 3 

години

 

по

 

всяко

 

време

Продуктът

 

съдържа

 

малки

 

частици

които

 

може

 

да

 

бъдат

 

погълнати

.

Съответствие

изисквания

 

и

 

други

 

приложими

 

условия

 

на

 

Директива

 2006/95/EC (

Съоръжения

 

за

 

ниско

 

напрежение

и

 

Директива

 2004/108/EC 

(

Електромагнитна

 

съвместимост

).

CS - 

Č

esky 

Tyto brýle Easy 3D používejte p

ř

i sledování 

fi

 lm

ů

 

3D na televizorech Philips 3D TV.

Optimální sledování 3D  

Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální, 

doporu

č

ujeme:

     

•  Sednout si do vzdálenosti, která je minimáln

ě

 

t

ř

ikrát v

ě

tší než ší

ř

ka (Š) obrazovky. Nese

ď

te 

dále než šest metr

ů

 od obrazovky. Viz obr.  

A

 .

    

• Mít st

ř

ed obrazovky v úrovni o

č

í.

•  Sledovat televizor v místnosti, kam nedopadá p

ř

ímé 

slune

č

ní sv

ě

tlo, které by mohlo narušit zážitek ze 

sledování ve 3D.    

Varování k ochran

ě

 zdraví p

ř

i sledování ve 3D

       

•  Pokud se ve vaší rodin

ě

 vyskytla epilepsie nebo 

záchvaty v d

ů

sledku fotosenzitivity, obra

ť

te 

se na léka

ř

e, než se vystavíte p

ů

sobení zdroj

ů

 

zábleskového sv

ě

tla, rychlých sekvencí obraz

ů

 

nebo sledování ve 3D.

     

• Za ú

č

elem p

ř

edcházení nevolnosti, jako jsou závrat

ě

bolesti hlavy nebo dezorientace doporu

č

ujeme 

nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste 

m

ě

li jakékoli nep

ř

íjemné pocity, p

ř

esta

ň

te 3D sle-

dovat a nev

ě

nujte se ihned poté žádné potenciáln

ě

 

nebezpe

č

né 

č

innosti (nap

ř

íklad 

ř

ízení auta), dokud 

vaše p

ř

íznaky nezmizí. Pokud p

ř

íznaky p

ř

etrvávají, 

neza

č

ínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte 

s léka

ř

em.    

•  

   Rodi

č

e by m

ě

li dohlížet na své d

ě

ti, které sledují 

3D, a ujistit se, že se u d

ě

tí neprojevuje žádný 

z výše uvedených p

ř

íznak

ů

 nevolnosti. Sledování 

ve 3D se nedoporu

č

uje pro d

ě

ti do šesti let 

v

ě

ku, protože jejich zrakový systém ješt

ě

 není 

pln

ě

 vyvinutý.

•  

   Nepoužívejte brýle 3D k jiným ú

č

el

ů

m než 

sledování televizoru 3D.

• 

NEBEZPE

Č

Í UDUŠENÍ

 - Výrobek uchovávejte 

vždy mimo dosah d

ě

tí mladších t

ř

í let! Výrobek 

obsahuje malé 

č

ásti, které by mohlo dít

ě

 

spolknout.

O brýle náležit

ě

 pe

č

ujte

      

•  Nevystavujte brýle 3D p

ů

sobení p

ř

ímého 

slune

č

ního sv

ě

tla, tepla, žáru 

č

i vody. To m

ů

že 

vést k poškození výrobku nebo požáru.

   

•  Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na zem, 

neohýbejte je ani nevyvíjejte nadm

ě

rný tlak na jejich 

sklí

č

ka.    

•  

   K 

č

išt

ě

ní sklí

č

ek brýlí 3D používejte 

č

istou 

m

ě

kkou tkaninu (z mikrovlákna 

č

i bavln

ě

ného 

fl

 anelu), abyste je nepoškrábali. Nikdy nest

ř

íkejte 

č

isti

č

 p

ř

ímo na brýle 3D. 

• Nepoužívejte 

č

isticí chemikálie obsahující alkohol, 

rozpoušt

ě

dla, saponáty nebo vosk, benzol, 

ř

edidlo, 

odpuzova

č

 komár

ů

 

č

i mazivo. Použití t

ě

chto che-

mikálií m

ů

že zp

ů

sobit odbarvení 

č

i praskliny.  

Prohlášení o shod

ě

Výrobek vyhovuje zásadním požadavk

ů

m a dalším 

p

ř

íslušným ustanovením sm

ě

rnic 2006/95/ES 

(Nízké nap

ě

tí) a 2004/108/ES (EMC).

DA - Dansk 

Brug disse lette Easy 3D-briller, når du ser 3Dind-

hold på Philips 3D TV.

  Optimal 3D-visning

For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:

     

•  

 

  sidder med en afstand på mindst tre gange 

bredden (B) af tv-skærmen. Ikke sidder mere 

end seks meter væk. Se illustration  

A

 .

•  se midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.

•  se ikke tv i direkte sollys, da det kan forstyrre 

3D-oplevelsen.    

3D og sundhedsfare

       

•  Hvis du eller din familie er disponerede for epi-

lepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere 

en læge, før du udsætter dig selv for blinkende 

lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

     

•  

   For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, 

hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, 

at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du 

oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, 

vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, 

der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før 

symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne 

fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før 

du har konsulteret en læge.

•  Forældre bør overvåge deres børn under visning 

af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de oven-

nævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn 

under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er 

fuldt udviklet.    

•  Anvend ikke 3D-brillerne til andre formål end 

at se 3D-tv.

•  

   

KVÆLNINGSFARE

 - Opbevar altid produktet 

uden for rækkevidde af børn under tre år! Produk-

tet indeholder små dele, som kan sluges.

Pas godt på brillerne

      

•  Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys, varme, 

ild eller vand. Dette kan resultere i en produkt-

funktionsfejl eller brand.

   

•  

   Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes 

glas.

•  

   Bruge en ren, blød klud (mikro

fi

 ber eller 

bomulds

fl

 annel) til at rengøre glassene uden at 

ridse dem. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte 

på 3D-brillerne. 

•  

 Anvend ikke rengøringskemikalier, som indeholder 

alkohol, opløsningsmiddel, midler, som påvirker 

over

fl

 adespændingen eller voks, benzol, fortynder, 

myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse 

kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.

Overholdelse

Dette produkt overholder de væsentlige krav 

og andre relevante bestemmelser i direktiverne 

2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

EN - English  

Use these Easy 3D glasses when watching 3D 

content on the Philips 3D TVs.

  Optimal 3D viewing

For an optimal 3D viewing experience, we recom-

mend that you:     

•  sit at a distance that is at least three times the 

width (W) of the TV screen. Do not sit more 

than six meters away. See illustration  

A

 .    

•  view the center of the TV screen at your eye 

level.

•  

   watch the TV away from direct sunlight as it may 

interfere with the 3D experience.

3D health warning       

•  If you or your family has a history of epilepsy or 

photosensitive seizures, consult a medical profes-

sional before exposing yourself to 

fl

 ashing light 

sources, rapid image sequences or 3D viewing.       

•  To avoid discomfort such as dizziness, headache 

or disorientation, we recommend not watching 

3D for extended periods of time. If you experi-

ence any discomfort, stop watching 3D and do 

not immediately engage in any potentially haz-

ardous activity (for example driving a car) until 

your symptoms have disappeared. If symptoms 

persist, do not resume watching 3D without 

consulting a medical professional 

fi

 rst.      

•  Parents should monitor their children during 

3D viewing and ensure they do not experience 

any discomfort as mentioned above. Watching 

3D is not recommended for children under six 

years of age as their visual system is not fully 

developed yet.    

•  Do not use the 3D glasses for any purpose 

other than watching 3D TV.    

• 

CHOKING HAZARD

 - Keep the product out 

of reach of children under three years of age at all 

times! The product contains small parts which can 

be swallowed.

C      are for the glasses

•  

  Do not expose the 3D glasses to direct sunlight, 

heat, 

fi

 re or water. This may result in a product 

malfunction or 

fi

 re.

•  

   Do not drop, bend or apply force to the lenses 

of the 3D glasses.

•  Use a clean soft cloth (micro

fi

 ber or cotton 

fl

 annel) to clean the lenses to avoid scratching 

them. Never spray cleaner directly on the 3D 

glasses.     

•  Do not use cleaning chemicals containing alco-

hol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner, 

mosquito repellant or lubricant. Using these 

chemicals can cause discoloration or cracks.  

Compliance

This product is in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of 

Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/

EC (EMC).

BG - 

Български

  

Използвайте

 

очилата

 Easy 3D, 

когато

 

гледате

 

триизмерно

 

съдържание

 

на

 

телевизори

 Philips 

3D..

  

Оптимално

 

гледане

 

на

 

триизмерно

 

съдържание

 

    

За

 

гледане

 

на

 

триизмерно

 

съдържание

 

с

 

оптимално

 

качество

 

препоръчваме

 

да

:

•  

 

  

седнете

 

на

 

разстояние

поне

 

три

 

пъти

 

по

-

голямо

 

от

 

ширината

 (

Ш

на

 

телевизионния

 

екран

Не

 

сядайте

 

на

 

повече

 

от

 6 

метра

 

разстояние

Вж

илюстрация

  

A

 .

• 

гледате

 

центъра

 

на

 

телевизионния

 

екран

 

на

 

нивото

 

на

 

очите

 

си

.

•  

   

гледате

 

телевизора

 

далеч

 

от

 

директна

 

слънчева

 

светлина

тъй

 

като

 

тя

 

може

 

да

 

предизвика

 

смущения

 

във

 

възприемането

 

на

 

триизмерното

 

съдържание

.

Предупреждение

 

за

 

здравето

 

при

 

гледане

 

на

 

триизмерно

 

съдържание

       

•  

    

Ако

 

симптомите

 

продължават

не

 

започвайте

 

да

 

гледате

 

триизмерно

 

съдържание

 

отново

без

 

преди

 

това

 

да

 

се

 

консултирате

 

с

 

лекар

.    

•  

   

Родителите

 

трябва

 

да

 

наблюдават

 

своите

 

деца

 

по

 

време

 

на

 

гледане

 

на

 

триизмерно

 

съдържание

за

 

да

 

се

 

уверят

че

 

те

 

не

 

изпитват

 

дискомфорт

 

като

 

описания

 

в

 

по

-

горните

 

случаи

Гледането

 

на

 

триизмерно

 

съдържание

 

не

 

се

 

препоръчва

 

за

 

деца

 

на

 

възраст

 

под

 6 

години

тъй

 

като

 

зрителната

 

им

 

система

 

все

 

още

 

не

 

е

 

напълно

 

развита

.

•  

   

Не

 

използвайте

 

очилата

 

за

 

гледане

 

на

 3D 

за

 

други

 

цели

 

освен

 

гледане

 

на

 3D 

телевизия

.

• 

ОПАСНОСТ

 

ОТ

 

ЗАДУШАВАНЕ

 - 

дръжте

 

продукта

 

недостъпен

 

за

 

деца

 

на

 

възраст

 

под

 

години

 

по

 

всяко

 

време

Продуктът

 

съдържа

 

малки

 

частици

които

 

може

 

да

 

бъдат

 

погълнати

.

Грижете

 

се

 

за

 

очилата

      

•  

  

Не

 

излагайте

 

очилата

 

за

 3D 

на

 

директна

 

слънчева

 

светлина

топлина

огън

 

или

 

вода

Това

 

може

 

да

 

доведе

 

до

 

неизправност

 

на

 

продукта

 

или

 

възпламеняване

.

• 

Не

 

изпускайте

прегъвайте

 

или

 

прилагайте

 

сила

 

към

 

стъклата

 

на

 

очилата

 

за

 3D.    

PTA417/00

w

w

A

EN

English

BG

Български

CS

Č

eština

DA

Dansk

DE

Deutsch

EL

Ελληνικά

ES

Español

ET

Eesti

FI

Suomi

FR

Français

HR

Hrvatski

HU

Magyar

IT

Italiano

KK

Κазакша

LT

Lietuvi

ų

LV

Latviešu

NL

Nederlands

NO

Norsk

PL

Polski

PT

Português

RO

Român

ă

RU

Русский

SK

Slovenský 

SL

Slovenš

č

ina

SR

Srpski

SV

Svenska

TH

ภาษาไทย

TR

Tü rkçe

UK

Українська

AR-ES

Español Argentino

BR-PT

Português do Brasil

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ

AR

AR

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    A Register your product and get support at w www.philips.com/welcome PTA417 w • Използвайте чиста, мека кърпа (кърпа от микрофибър или памук) за почистване на стъклата, за да ги предпазите от издраскване. Никога не пръскайте почистващ препарат директно към очилата за 3D. • дръжте продукта

  • Страница 2 из 3

    Complianc Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit). NO - Norsk Bruk disse Easy 3D-brillene når du ser på 3D-innhold på Philips Studio 3D TV-er. Optimal 3D-visning

  • Страница 3 из 3

Инструкции для телевизоры Philips