Руководство пользователя для Hotpoint-Ariston AQXL 85
Manuals-Book.ru
инструкции читать онлайн

Инструкция для Hotpoint-Ariston AQXL 85

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 36 страниц
Размер - 1.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

ES

1

Español,1

Sumario

Instalación, 2-3

Desembalaje  y  nivelación

Conexiones hidráulicas y eléctricas

Datos  técnicos

Descripción de la máquina, 4-5

Panel de control

Cómo efectuar un ciclo de lavado, 6

Programas y opciones, 7

Tabla  de  Programas

Opciones de lavado

Detergentes y ropa, 8

Detergente

Preparar la ropa

Consejos sobre el lavado

Sistema de equilibrado de la carga

Precauciones y consejos, 9

Seguridad general

Eliminaciones

Apertura  manual  de  la  puerta

Mantenimiento y cuidados, 10

Interrumpir  el  agua  y  la  corriente  eléctrica

Limpiar la máquina

Limpiar  el  contenedor  de  detergentes

Cuidar el cesto

Limpiar la bomba

Comprobar el tubo de alimentación de agua

Anomalías y soluciones, 11

Asistencia, 12

ES

LAVADORA

AQXL 85

Manual de instrucciones

GR

ÅëëçíéêÜ,13

CIS

Ðóññêèè,25

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 37

  Manual de instrucciones LAVADORA Sumario ES Español,1 GR ÅëëçíéêÜ,13 CIS Ðóññêèè,25 ES Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Datos técnicos Descripción de la máquina, 4-5 Panel de control Cómo efectuar un ciclo de lavado, 6 Programas y opciones, 7 Tabla de

 • Страница 2 из 37

  Instalación ES Es importante conservar este manual para poder Cuando se instala sobre moquetas o alfombras, regule las patas para que, debajo de la lavadora, quede un espacio suficiente para la ventilación. Lea atentamente las instrucciones: contienen Conexiones hidráulicas y eléctricas

 • Страница 3 из 37

  Conexión del tubo de descarga 65 - 100 cm Conecte el tubo de descarga a una tubería de descarga o a una descarga de pared ubicadas a una distancia del piso comprendida entre 65 y 100 cm. evitando siempre plegarlo. No utilice prolongaciones ni conexiones múltiples. ES El cable no debe estar

 • Страница 4 из 37

  Descripción de la máquina ES PANEL DE CONTROL PUERTA TIRADOR DE LA PUERTA ZÓCALO PATAS REGULABLES PUERTA CONTENEDOR DE DETERGENTES: Para abrir la puerta utilice siempre el tirador correspondiente (ver la figura). Se encuentra en el interior de la máquina y se accede a él abriendo la puerta. Para la

 • Страница 5 из 37

  Panel de control ES Botones y Pilotos de Mando de OPCIONES PROGRAMAS Botón con piloto ENCENDIDO/APAGADO y ANULACIÓN Botón de TEMPERATURA Botón de CENTRIFUGADO Botón con piloto ENCENDIDO/APAGADO y ANULACIÓN: presione brevemente el botón para encender o apagar la máquina. El piloto verde indica que

 • Страница 6 из 37

  Cómo realizar un ciclo de lavado ES NOTA: la primera vez que se utiliza la lavadora, realice un ciclo de lavado sin ropa pero con detergente, seleccionando el programa algodón 90º sin prelavado. 1. ENCENCER LA MÁQUINA. Presione el botón . Todos los pilotos se encenderán durante 1 segundo y luego

 • Страница 7 из 37

  Programas y opciones Tabla de programas Icono Descripción del Programa Temp. máx. (°C) Velocidad máx. (r.p.m.) 60° 800 Detergentes ES Suavizante Carga máx. (Kg) Duración del ciclo l l 6 2h 35' l Lavado Programas para todos los días BLANCOS ALGODÓN ALGODÓN DE COLOR 40° 800 l 6 1h 40' SINTÉTICOS

 • Страница 8 из 37

  Detergentes y ropa ES Detergente El tipo y la cantidad de detergente dependen del tipo de tejido (algodón, lana, seda...), del color, de la temperatura de lavado, del grado de suciedad y de la dureza del agua. Dosificar bien el detergente evita derroches y protege el medio ambiente: aún siendo

 • Страница 9 из 37

  Precauciones y consejos La máquina fue proyectada y fabricada en conformidad con las normas internacionales de seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente. Apertura manual de la puerta Si desea sacar la ropa de la lavadora y no es posible

 • Страница 10 из 37

  Mantenimiento y cuidados ES Interrumpir el agua y la corriente eléctrica • Cierre el grifo de agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la máquina y se elimina el peligro de pérdidas. Para acceder a la precámara: 1. quite el panel de cobertura

 • Страница 11 из 37

  Anomalías y soluciones Puede suceder que la máquina no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (ver “Asistencia”), compruebe que no se trate de un problema de fácil solución utilizando la siguiente lista. ES Anomalías: Posibles causas / Solución: La máquina no se enciende. • El

 • Страница 12 из 37

  Asistencia ES Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica: • Verifique si la anomalía la puede resolver Ud. solo (ver “Anomalías y Soluciones”); • Vuelva a poner en marcha el programa para comprobar si el problema fue resuelto; • Si no es así, llame al Servicio de Asistencia Técnica

 • Страница 13 из 37

  Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ×ÙÍ Ðåñéå÷üìåíá GR ÅëëçíéêÜ GR ÅãêáôÜóôáóç, 14-15 Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ÐåñéãñáöÞ ôçò ðëõíôÞñéï, 16-17 Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò, 18 ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò, 19 Ðßíáêáò

 • Страница 14 из 37

  ÅãêáôÜóôáóç GR Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñÞóåôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá Óå ðåñßðôùóç ìïêÝôáò Þ ôÜðçôá, ñõèìßóôå ôá ðïäáñÜêéá Ýôóé þóôå íá õößóôáôáé êÜôù áðü ôï ðëõíôÞñéï áñêåôüò ÷þñïò ãéá ôïí áåñéóìü. ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò: õðÜñ÷ïõí ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò íá ìðïñåßôå íá ôï

 • Страница 15 из 37

  Óýíäåóç ôïõ óùëÞíá áäåéÜóìáôïò 65 - 100 cm ÓõíäÝóôå ôï óùëÞíá áäåéÜóìáôïò óå ìéá óùëÞíùóç áäåéÜóìáôïò Þ óå ìéá åðéôïß÷éá ðáñï÷Ýôåõóç óå ýøïò áðü ôï Ýäáöïò ìåôáîý 65 êáé 100 cm êáé áðïöåýãïíôáò ñçôÜ íá ôïí äéðëþóåôå. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé ðïëýðñéæá. GR Ôï êáëþäéï äåí ðñÝðåé íá öÝñåé

 • Страница 16 из 37

  ÐåñéãñáöÞ ôçò ðëõíôÞñéï GR ÐÉÍÁÊÁÓ ÅËÅÃ×ÏÕ ÐÏÑÔÁ ËÁÂÇ ÐÏÑÔÁÓ ÐÅËÌÁ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÁ ÐÏÄÁÑÁÊÉÁ ÐÏÑÔÁ ÈÇÊÇ ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÙÍ: Ãéá íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá ôç ó÷åôéêÞ ëáâÞ (âëÝðå åéêüíá). 20 Âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü ôçò ðëõíôÞñéï êáé Ý÷åôå ðñüóâáóç áíïßãïíôáò ôçí ðüñôá. Ãéá ôç äïóïëïãßá ôùí

 • Страница 17 из 37

  Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ ÅðéëïãÝáò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôÜêé ÁÍÁÌÌÁ/ ÓÂÇÓÉÌÏ êáé ÁÊÕÑÙÓÇ ÊïõìðéÜ êáé ÅíäåéêôéêÝò Ëõ÷íßåò ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓ ÐëÞêôñï ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ Êïõìðß ÓÔÕØÉÌÁÔÏÓ Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôÜêé ÁÍÁÌÌÁ ÓÂÇÓÉÌÏ êáé ÁÊÕÑÙÓÇ: ðéÝóôå óôéãìéáßá ôï êïõìðß ãéá íá áíÜøåé Þ íá óâÞóåé ç ðëõíôÞñéï.

 • Страница 18 из 37

  Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò GR ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ðëõíôÞñéï, äéåíåñãÞóôå Ýíá êýêëï ðëõóßìáôïò ÷ùñßò ñïý÷á áëëÜ ìå áðïññõðáíôéêü, èÝôïíôáò ôï ðñüãñáììá âáìâáêåñþí 90° ÷ùñßò ðñüðëõóç. 1. ÁÍÁØÔÅ ÔÇ ÐËÕÍÔÇÑÉÏ. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß . ¼ëá ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá èá

 • Страница 19 из 37

  ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò Ðßíáêáò ðñïãñáììÜôùí Åéêïíßäéï ÐåñéãñáöÞ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò GR ÌÝãéóôç èåñìïêñ. (°C) ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá (óôñïöÝò áíÜ ëåðôü) Ðëýóéìï 60° 800 l ÁðïññõðáíôéêÜ ÌÝãéóôï ÄéÜñêåéá Öïñôßï êýêëïõ (Kg) Ìáëáêôéêü ÐñïãñÜììáôá ãéá üëåò ôéò ìÝñåò ÂÁÌÂÁKÅÑÁ ËÅÕKÁ l 6 2h 35' ÂÁÌÂÁKÅÑÁ

 • Страница 20 из 37

  ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ìðïõãÜäá GR Áðïññõðáíôéêü Ç åðéëïãÞ êáé ç ðïóüôçôá ôïõ áðïññõðáíôéêïý åîáñôþíôáé áðü ôïí ôýðï õöÜóìáôïò (âáìâáêåñÜ, ìÜëëéíá, ìåôáîùôÜ...), áðü ôï ÷ñþìá, áðü ôç èåñìïêñáóßá ðëõóßìáôïò, áðü ôï âáèìü âñùìéÜò êáé áðü ôçí óêëçñüôçôá ôïõ íåñïý. Ç êáëÞ äïóïëïãßá ôïõ áðïññõðáíôéêïý

 • Страница 21 из 37

  ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò Ôï ðëõíôÞñéï ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò. ÁõôÝò ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâÜæïíôáé ðñïóåêôéêÜ. ÃåíéêÞ áóöÜëåéá • Ç óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå áðïêëåéóôéêÜ ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. • Ôï

 • Страница 22 из 37

  ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá GR Áðïêëåéóìüò íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò • Êëåßóôå ôïí êñïõíü ôïõ íåñïý ìåôÜ áðü êÜèå ðëýóéìï. ¸ôóé ðåñéïñßæåôáé ç öèïñÜ ôçò õäñáõëéêÞò åãêáôÜóôáóçò ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé áðïóïâåßôáé ï êßíäõíïò áðùëåéþí. • ÂãÜëôå ôï âýóìá áðü ôï ñåýìá üôáí êáèáñßæåôå ôï ðëõíôÞñéï êáé êáôÜ

 • Страница 23 из 37

  Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò Ìðïñåß íá óõìâåß ôï ðëõíôÞñéï íá ìç ëåéôïõñãåß. Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå “ÕðïóôÞñéîç“), åëÝãîôå áí äåí ðñüêåéôáé ãéá ðñüâëçìá ðïõ åðéëýåôáé åýêïëá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ. Áíùìáëßåò: ÄõíáôÜ áßôéá / Ëýóç: Ç ðëõíôÞñéï äåí áíÜâåé. • Ôï âýóìá äåí Ý÷åé

 • Страница 24 из 37

  ÕðïóôÞñéîç GR Ðñéí åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôçí ÕðïóôÞñéîç: • ÅëÝãîôå áí ç áíùìáëßá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áõôüíïìá (âëÝðå «Áíùìáëßåò êáé Ëýóåéò»); • ÅðáíåêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá íá åëÝãîåôå áí ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßóôçêå; • Óå áñíçôéêÞ ðåñßðôùóç, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôçí ÅîïõóéïäïôçìÝíç Õðçñåóßá Ôå÷íéêÞò

 • Страница 25 из 37

  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS Ðóññêèè CIS Óñòàíîâêà, 26-27 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû, 28-29 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Öèêë ñòèðêè, 30 Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, 31

 • Страница 26 из 37

  Óñòàíîâêà CIS Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, ÷òîáû äàííîå ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.  ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà êîâåð èëè Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàèòå èíñòðóêöèè: â íèõ Âîäîïðîâîäíîå è

 • Страница 27 из 37

  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîè øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó èëè ê íàñòåííîìó ñëèâó, ðàñïîëîæåííîìó íà âûñîòå 65 – 100 ñì îò ïîëà.  êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïîìåñòèòå êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà â ðàêîâèíó èëè â âàííó, ïðèêðåïèâ ïðèëàãàþùóþñÿ íàïðàâëÿþùóþ ê

 • Страница 28 из 37

  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû CIS ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ËÞÊ ÐÓ×ÊÀ ËÞÊÀ ÏËÈÍÒÓÑ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÎÆÊÈ ËÞÊ ÄÎÇÀÒÎÐ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ Äëÿ îòêðûâàíèÿ ëþêà âñåãäà èñïîëüçóèòå ñïåöèàëüíóþ ðó÷êó (ñì. ðèñóíîê). 20 . Äîçàòîð íàõîäèòñÿ âíóòðè ìàøèíû è äîñòóïåí ÷åðåç ëþê. Îïèñàíèå äîçèðîâêè ñòèðàëüíûõ âåùåñòâ ñì

 • Страница 29 из 37

  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è ÎÒÌÅÍÀ CIS Êíîïêè è èíäèêàòîðû ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Êíîïêà ÎÒÆÈÌ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è ÎÒÌÅÍÀ: íàæìèòå êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû. Çåëåíûè èíäèêàòîð

 • Страница 30 из 37

  Öèêë ñòèðêè CIS ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè ñòèðàëüíîè ìàøèíû âûïîëíèòå îäèí öèêë ñòèðêè áåç áåëüÿ, íî ñî ñòèðàëüíûì âåùåñòâîì, âûáðàâ ïðîãðàììó õëîïîê 90° áåç ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêè. 1. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòå êíîïêó . Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà 1 ñåêóíäó, çàòåì îñòàíåòñÿ

 • Страница 31 из 37

  Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Òàáëèöà ïðîãðàìì Ñèìâîë Îïèñàíèå ïðîãðàììû CIS Ñòèðàëüíûå âåùåñòâà Ìàêñ. Ìàêñ. Òåìïå- Ñêîðîñòü ðàòóðà (îáîðîòî Îïîëàñê(°C) â ìèíóòó) Ñòèðêà èâàòåëü Ìàêñ. çàãðóçêà (êã) Ïðîäîëæèòòü öèêëà Åæåäíåâíàÿ ïðîãðàììà ÁÅËÛÅ ÒKÀÍÈ 60° 800 l l 6 2h 35' ÖÂÅÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ 40° 800 l

 • Страница 32 из 37

  Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå CIS Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî Âûáîð è äîçà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà çàâèñÿò îò òèïà áåëüÿ (õ/á, øåðñòü, øåëê...), îò öâåòà áåëüÿ, îò òåìïåðàòóðû ñòèðêè, îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îò æåñòêîñòè âîäû. Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà – ýòî ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåè ñðåäû:

 • Страница 33 из 37

  Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåè áåçîïàñíîñòè. Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ Åñëè ïî ïðè÷èíå îòêëþ÷åíèÿ

 • Страница 34 из 37

  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ • Ïåðåêðûâàèòå âîäîïðîâîäíûè êðàí ïîñëå êàæäîè ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîè ñèñòåìû ìàøèíû è ñîêðàùàåòñÿ ðèñê óòå÷åê. Äëÿ äîñòóïà ê êîæóõó: 1. ñíèìèòå íèæíèé ïëèíòóñ ñòèðàëüíîè ìàøèíû ïðè ïîìîùè îòâåðòêè

 • Страница 35 из 37

  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Åñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå. Íåèñïðàâíîñòè: Âîçìîæíûå

 • Страница 36 из 37

  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå CIS 195056731.01 06/2006 - Xerox Business Services Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð: • Ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. «Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ); • Âíîâü çàïóñòèòå ïðîãðàììó äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè

 • Страница 37 из 37